Javne nabavke 2015. godine

Javna nabavka male vrednosti 01/2015 – kompjuterska oprema

Javna nabavka male vrednosti 02/2015 – tunel u nastavku odlazećeg gejta

Oprema za carinski terminal, po partijama

Nabavka Goriva

Javna nabavka male vrednosti za nabavku dobara – kupovina dodatne opreme za proširenje sistema video nadzora

Javna nabavka – dobara, montažni objekti za potrebe JP „Aerodroma Niš“

Javna nabavka – usluga osiguranja od odgovornosti

Javna nabavka – vatrogasno penilo

Javna nabavka – izrada projekata po partijama

Javna nabavka velike vrednosti – Električna energija

Usluga održavanja sistema svetlosnog obeležavanja za potrebe „JP AerdromNiš“ JN 15/2015

Izgradnja i opremanje parkinga, partija 1: Pripremni radovi za izgradnju parkinga putničkih motornih vozila, JN 17/2015

Usluga korišćenja kargo lodera JN 16/2015

Urea za odleđivanje manevarskih površina, JN13/2015

Fluid za odleđivanje vazduhoplova

Izgradnja i opremanje parkinga za potrebe JP „Aerodrom Niš“, partija 3: oprema za parking

Nabavka radnih odela, zaštitne odeće i opreme

Urea za odleđivanje manevarskih površina, JN 20/2015

Prethodno obaveštenje za nabavku kargo lodera sa potrebnim brojem paletnih kolica za formiranje kargo centra u 2016. godini

 

Back to Top