Javne nabavke 2018. godine

Kancelarijski i štampani materijal

Rendgen uređaj za pregled obezbeđivanja prtljaga i stvari

Računarska oprema, partija 1 – Oprema za check-in šaltere, boarding pass i baggage tag štampači

Svabovi za ETD, po partijama

Građevinski materijali, partija 1 – Bitumen i hladni bitumenski premaz

Građevinski materijali, partija 2 – Armirano betonske ploče za pokrivanje odvodnih kanala poletno-sletne staze Aerodroma Niš

Svabovi za ETD, po partijama

Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema, partija1 – Izolacioni aparati

Usluga osiguranja, po partijama

Radna i zaštitna odeća, obuća i sredstva, partija 1 – Lična zaštitna oprema za vatrogasce

Vatrogasna oprema, oprema za spašavanje i sigurnosna oprema, partija 1 – Izolacioni aparati

Računarska oprema, partija 2 Bar-kod čitači za gate šaltere

Izrada projekata na nivou Preduzeća, partija 1 – Izrada „Elaborata usklađivanja horizontalnog obeležavanja površina za kretanje vazduhoplova na Aerodromu Konstantin Veliki Niš sa Uredbom EU 139/2014“

Sredstva za održavanje higijene

Izrada projekata na nivou Preduzeća, partija 1 – Izrada „Elaborata usklađivanja horizontalnog obeležavanja površina za kretanje vazduhoplova na Aerodromu Konstantin Veliki Niš sa Uredbom EU 139/2014“

Rezervni delovi za aerodromsku opremu i specijalizovana aerodromska vozila

„JN2/2018- Sredstvo (čvrsto) za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja manevarskih površina – javna nabavka velike vrednosti, koju sprovode naručioci „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Beograd i Javno preduzeće za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš“

„JN3/2018- Sredstvo (tečno) za odleđivanje i sprečavanje zaleđivanja vazduhoplova i poletno sletne staze, po partijama – javna nabavka velike vrednosti, koju sprovode naručioci „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Beograd i Javno preduzeće za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš“

„JN1/2018- Vozilo za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja vazduhoplova – javna nabavka velike vrednosti, koju sprovode naručioci „Aerodromi Srbije“ d.o.o. Beograd i Javno preduzeće za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“ Niš“

Električna energija

Održavanje sistema svetlosnog obeležavanja

Gorivo

 

Back to Top