Komercijalni poslovi

Služba logistike

Zadužena je za iniciranje davanja u zakup poslovnog prostora kojim raspolaže Preduzeće, praćenje realizacije ugovora koji se odnose na poslovni prostor, davanje elemenata za sačinjavanje komercijalnih ugovora iz oblasti za koju je zadužena, davanje elemenata za izradu cenovnika komercijalnih usluga, fakturisanje usluga iz oblasti za koju je zadužena, arhiviranje dokumentacije Preduzeća i nabavku sitnog inventara i potrošnog materijala za potrebe Preduzeća. Služba pruža usluge naplate i daje naloge za fakturisanje usluga na robno – carinskom terminalu, putničkom terminalu (kontrolisanom parkingu motornih vozila), merenja na vagi i naplate ostalih usluga u skladu sa cenovnikom komercijalnih usluga iz oblasti logistike (zakup poslovnog i ostalih prostora, naplata zajedničkih troškova i dr.). Služba logistike pruža servisne usluge i informacije vozačima, špediterima i zainteresovanim licima u procesu transporta i skladištenja robe kroz: obezbeđenje kontrolisanog parkinga za vozila, merenja vozila, osveženja za vozače i obezbeđenja prostora i namenskih sadržaja za korisnike usluga robno-carinskog terminala, robnog i carinskih skladišta, putničkog terminala (kontrolisanog parkinga) i nesmetan rad carinskih, inspekcijskih i drugih službi.

 

 

Back to Top